« poeesiat | Main | pääsu ei ole :D »

eriolukorra seadus

eriolukorra seadus

seda seadust saab vajadusel rakendada
1) loodusõnnetuse või
2) katastroofi korral või
3) nakkushaiguse leviku tõkestamiseks

§5 Nakkushaiguse leviku all mõistetakse käesolevas seaduses: 1) taudina, kaasa arvatud loomataudina, levivat eluohtlikku nakkushaigust, mille tagajärg on massiline haigestumine ja mille puhul on vaja rakendada ulatuslikke tõrjeabinõusid; 2) rahvusvaheliselt kontrollitava, taudina levida võiva eriti ohtliku nakkushaiguse Eestisse toomist, mille leviku tõkestamiseks on vaja kohe rakendada ulatuslikke tõrjeabinõusid massilise haigestumise vältimiseks.
nii et linnugripipandeemia korral on võimalik seda seadust rakendada mis õigused see seadus siis valitsusele annab pandeemia korral?

§18 lg 1 annab eriolukorra väljakuulutamise õiguse valitsusele (ei mingit riigikogu), kes määrab siis ühe ministri eriolukorra juhiks (edaspidi siis täisvolitused praktiliselt, vt § 19) ja samuti määrab päästetööde juhi (kes juhib päästetöid reaalselt, väga suured volitused, vt § 20)

mida saab siis inimesi sundida tegema?

§8 lg 2: Eriolukorra ajal, mis on välja kuulutatud nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, võib [...]
1) piirata füüsiliste isikute õigust vabalt liikuda ja Eestisse sisse sõita;
2) keelata füüsilistel isikutel koguneda ja koosolekuid pidada eriolukorra piirkonnas;
3) kohustada füüsilisi isikuid töötama päästetöödel.
(3) Eriolukorra piirkonnas võib [...] piirata füüsilise isiku õigust elu- või muu ruumi või territooriumi puutumatusele

§ 21. Füüsiliste isikute rakendamine päästetöödel eriolukorra ajal
(1) Eriolukorra ajal võib päästetöödel rakendada 18-50-aastasi isikuid.
(2) Päästetöödest eriolukorra ajal on vabastatud:
1) rasedad ja kuni kolmeaastaste laste emad;
2) isikud, kes kasvatavad lapsinvaliidi;
3) alla 12-aastase lapse üks vanematest või hooldaja;
4) invaliidid;
5) vaimsete või füüsiliste puuetega isikud ja nende hooldajad.

korralduste mittetäitmise eest määratavad karistused on küll võrreldes tolle Kanada seaduseelnõuga märksa leebemad, kuni 300 trahviühikut (mille suurus on 60 kr), ehk siis 18 000 kr maksimaalselt

millised võiksid olla "nakkushaiguste leviku tõkestamiseks vajalikud päästetööd"?
haigete hooldus, karantiini valve, matusetööd, toidujagamine, korravalve .. variante on :)


Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)